Điều khoản sử dụng

Các điều khoản chung về việc sử dụng trang web
Trách nhiệm pháp lý về thông tin chung và thông tin sản phẩm

Trang web này cung cấp thông tin chung về B. Braun, các sản phẩm và dịch vụ. Trang web không nhằm để cung cấp các tư vấn của chuyên gia hoặc hướng dẫn chuyên môn về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi B. Braun. Đối với các yêu cầu đặc biệt liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với B. Braun.

Những trang web này chứa thông tin sản phẩm hướng vào nhóm mục tiêu toàn cầu và có thể chứa thông tin hoặc chi tiết sản phẩm không có bán hoặc không có hiệu lực ở các nước sở tại. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc truy cập thông tin mà trong một số tình huống nhất định có thể không tuân thủ các quy định bắt buộc về thủ tục, đăng ký hoặc hải quan tương ứng tại nước sở tại.

Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin cập nhật và chính xác cho người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính đầy đủ, thực tế và chính xác của thông tin. Trách nhiệm đối với thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp vô hình hoặc hữu hình được loại trừ. Việc sử dụng thông tin được thực hiện với rủi ro thuộc về người sử dụng, trừ khi thông tin không chính xác được ghi lại một cách cố ý hoặc do lỗi sơ suất nghiêm trọng.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh và thông tin của trang web này, vì có khả năng bị sao chép, đều được bảo vệ bởi luật bản quyền hoặc bởi các quyền sở hữu công nghiệp khác. Tất cả các tên sản phẩm, được viết bằng chữ in hoa hoặc được đánh dấu bởi bất kỳ cách nào khác trong các trang web này, là thương hiệu của Tập đoàn B. Braun. Việc sử dụng và sao chép thông tin này cho mục đích thương mại là không được phép nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của B. Braun.

Điều khoản sử dụng của trang My B. Braun (Extranet)

Các điều khoản sử dụng sau đây sẽ áp dụng cho người dùng đăng nhập trang web:

1. Phạm vi

Các Điều khoản Sử dụng sau đây sẽ áp dụng cho việc truy cập trang My B. Braun dành cho người sử dụng (sau đây gọi là “My B. Braun”) của B. Braun Melsungen AG (sau đây gọi là: “B. Braun”):

Bằng việc chấp thuận các Điều khoản Sử dụng khi đăng ký lần đầu vào My B. Braun, người sử dụng đồng ý rằng đã xác lập một thỏa thuận sử dụng với B. Braun và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng dưới đây cho việc sử dụng My B. Braun. Các điều khoản của người sử dụng khác biệt hoặc mâu thuẫn với các Điều khoản Sử dụng Chung này sẽ không được áp dụng.

Đại diện ủy quyền hiện tại của B. Braun và địa chỉ liên lạc được nêu tại phần thông tin của My B. Braun.

2. Các tính năng thiết yếu của My B. Braun

Tập đoàn B. Braun (bao gồm tất cả các công ty liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau thông qua cổ phần đa số hoặc quyền biểu quyết, sau đây gọi là “Tập đoàn B. Braun”) cung cấp thông tin, ứng dụng và tài liệu như một tiện ích cho bạn với tư cách là người sử dụng My B. Braun cũng như khả năng liên hệ trực tiếp với nhân viên của B. Braun.

Các tính năng thiết yếu của My B. Braun

1.    My B. Braun cung cấp thông tin kỹ thuật số và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm, lĩnh vực trị liệu và các dịch vụ tổng hợp của Tập đoàn B. Braun.

2.    My B. Braun cho phép người sử dụng trao đổi trực tiếp với nhân viên B. Braun.

3.    Việc sử dụng là miễn phí. B. Braun bảo lưu quyền đặt quảng cáo, bao gồm cả quảng cáo banner, trên trang My B. Braun.

Quyền truy cập vào My B. Braun chỉ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên có năng lực pháp lý. Việc bạn sử dụng các dịch vụ trực tuyến được xác thực bằng tên người dùng và mật khẩu liên quan mà bạn cung cấp trong quá trình đăng ký.

3.  Xác lập hợp đồng và dịch vụ 

3.1 Xác lập hợp đồng

Hợp đồng sử dụng trang My B. Braun cũng như các ứng dụng và thông tin trên đó sẽ được xác lập thông qua việc đăng ký của bạn tại My B. Braun và chấp nhận các Điều khoản Sử dụng được trích dẫn và cũng như các điều khoản bảo vệ dữ liệu.

3.2 Quyền hủy hợp đồng

Bạn có quyền hủy hợp đồng này trong vòng mười bốn ngày mà không cần nêu lý do.

Thời hạn hủy là mười bốn ngày kể từ ngày hợp đồng được xác lập.

Để thực hiện quyền hủy bỏ, bạn phải thông báo cho chúng tôi (vui lòng nhập địa chỉ tương ứng) bằng cách khai báo rõ ràng (ví dụ: thư được gửi bằng thư thường, fax hoặc e-mail) về quyết định hủy bỏ hợp đồng này. Bạn có thể sử dụng mẫu hủy bỏ hợp đồng được cung cấp dưới đây cho mục đích này, tuy nhiên không bắt buộc.

Để đảm bảo thời hạn hủy bỏ, bắt buộc bạn phải gửi thông báo về việc thực hiện quyền hủy bỏ trước khi hết thời hạn hủy bỏ.

Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng

Nếu bạn hủy bỏ hợp đồng này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn tất cả các khoản thanh toán mà bạn đã trả cho chúng tôi, bao gồm chi phí chuyển phát  (ngoại trừ chi phí phát sinh do việc bạn chọn hình thức chuyển phát khác với hình thức tiêu chuẩn có giá hợp lý nhất do chúng tôi cung cấp), không muộn hơn mười bốn ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được thông báo hủy bỏ hợp đồng này của bạn. Đối với khoản hoàn trả này, chúng tôi sẽ sử dụng cùng phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng cho giao dịch ban đầu, trừ phi có đồng ý khác giữa bạn và chúng tôi, và bạn sẽ không phải trả phí cho khoản hoàn trả này.

Mẫu văn bản hủy bỏ hợp đồng

(Nếu bạn có ý định hủy bỏ hợp đồng, vui lòng hoàn tất biểu mẫu này và gửi lại.)

Gửi đến [tên, địa chỉ, số fax và địa chỉ email nếu có]:

Tôi / chúng tôi (*) hủy bỏ hợp đồng do tôi / chúng tôi (*)xác lập liên quan đến việc (*) sau

Ngày đăng nhập (*)

Tên của (những) người sử dụng

Địa chỉ của (những) người sử dụng

Chữ ký của người sử dụng (chỉ với thông báo bằng giấy)

Ngày
(*) Vui lòng xóa các điều khoản không áp dụng

3.3 Định danh, đăng ký và truy cập My B. Braun

Để sử dụng các dịch vụ cung cấp, người sử dụng được yêu cầu phải đăng ký trước tại My B. Braun và chấp thuận các Điều khoản sử dụng, cũng như tạo một mật khẩu cá nhân.

Ngoài ra, người sử dụng phải xcam kết rằng các thông tin của mình nhập vào trong hồ sơ người dùng, cụ thể là họ tên, địa chỉ công ty, công ty và địa chỉ email, là chính xác và đúng sự thật. Người truy cập có nghĩa vụ thông báo ngay khi có bất kỳ sự thay đổi thông tin của mình.

Quyền sử dụng dịch vụ trên My B. Braun sẽ tự động chấm dứt trong trường hợp có vi phạm Điều khoản Sử dụng, hoặc trong trường hợp B. Braun thu hồi quyền truy cập theo quyết định riêng của mình. Việc thu hồi có thể được thực hiện mà không cần đưa ra lý do.

3.4 Sử dụng dữ liệu truy cập, truy cập vào My B. Braun

Quyền truy cập dữ liệu chỉ duy nhất dành cho mục đích cá nhân của người sử dụng. Người sử dụng không được chuyển tiếp dữ liệu, đặc biệt là mật khẩu của họ, cho bên thứ ba, kể cả thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp. Người sử dụng có nghĩa vụ giữ bí mật các dữ liệu truy cập, đặc biệt là mật khẩu, và ngăn chặn các bên thứ ba sử dụng trái phép My B. Braun. Người sử dụng có nghĩa vụ thông báo ngay cho B. Braun nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có việc sử dụng thông tin trái phép hoặc việc lạm dụng dữ liệu truy cập. Trong trường hợp có việc sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ lạm dụng, B. Braun có quyền ngay lập tức chặn quyền truy cập vào My B. Braun. Người sử dụng chịu trách nhiệm về mọi hậu quả do bên thứ ba sử dụng trái phép, bao gồm cả việc lạm dụng dữ liệu truy cập. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trái phép kể cả trong trường hợp do sơ suất để xảy ra lạm dụng truy cập đối với tài khoản của mình. Trách nhiệm của người sử dụng sẽ chỉ kết thúc khi đã thông báo tới B. Braun bằng văn bản (Xem thông tin liên hệ để biết chi tiết liên lạc) về việc sử dụng trái phép và đã thay đổi mật khẩu của mình nếu cần.

3.5 Kết thúc và thu hồi ủy quyền truy cập

B.Braun bảo lưu quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn chặn dữ liệu truy cập của người sử dụng mà không cần phải thông báo lý do, trong trường hợp vi phạm các Điều khoản sử dụng này, cụ thể như cung cấp sai thông tin cá nhân người sử dụng, hoặc chuyển tiếp dữ liệu truy cập trái phép, đặc biệt là mật khẩu và / hoặc sử dụng trái phép My B. Braun, và/hoặc B. Braun có quyền chấm dứt quyền sử dụng của người sử dụng ngay lập tức hoặc có thời hạn thông báo trước và chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo trước.

3.6 Các Dịch vụ, dịch vụ email
3.6.1 Truy cập thông tin

Sau khi khai thông tin định danh và đăng ký thành công, người sử dụng sẽ được trao quyền truy cập tại My B. Braun với mọi thông tin, tài liệu và ứng dụng.

3.6.2 Thư điện tử (Email)

Tin nhắn e-mail miễn phí sẽ được cung cấp cho người sử dụng My B. Braun. Để nhận tin nhắn email, người sử dụng phải cung cấp địa chỉ email cá nhân đang sử dụng hoặc địa chỉ email được ủy quyền duy nhất. Việc cung cấp các địa chỉ email khác, đặc biệt là các địa chỉ email của bên thứ ba, là không được phép.

Người truy cập có thể hủy kích hoạt các dịch vụ e-mail này. Trong trường hợp do lỗi kỹ thuật hoặc các lý do khác khi hủy kích hoạt, vui lòng e-mail tới địa chỉ : mybbraun@bbraun.com để nhận hỗ trợ kỹ thuật.

4. Các quy định khác về sử dụng My B. Braun

4.1 Bảo mật dữ liệu truy cập

Dữ liệu truy cập chỉ được sử dụng duy nhất cho người sử dụng cá nhân, và người sử dụng cần phải giữ hoàn toàn bảo mật

4.2 Mục đích sử dụng

Mục đích sử dụng hoặc tham gia vào các diễn đàn cũng như các dịch vụ khác chỉ giới hạn trong việc trao đổi ý kiến và kinh nghiệm với nhân viên của B. Braun hoặc trong các nhóm người dùng cá nhân, hay với những người đăng ký khác.

4.3 Đăng tải trực tuyến các tài liệu từ người truy cập

Khi tham gia các diễn đàn hoặc các phòng dự án, người sử dụng có thể tự tải lên trực tuyến các tài liệu của mình (ví dụ: hình ảnh, văn bản, v.v.) lên My B. Braun. Người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của các tài liệu này. Người truy cập có trách nhiệm bồi thường cho B. Braun cũng như bất kỳ nhân viên nào đối với các khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến các tài liệu do người sử dụng tự tải lên, cụ thể là các khiếu nại do vi phạm bản quyền, bản quyền thiết kế đã được đăng ký, bản quyền thương hiệu và / hoặc quyền cá nhân. Người sử dụng cũng cần phải đảm bảo nội dung của tài liệu không trái pháp luật và đặc biệt không vi phạm bất kỳ qui định luật hình sự nào. B. Braun bảo lưu quyền tạm ngưng tình trạng trực tuyến hoặc xóa các tài liệu đã được tải lên nếu có nghi ngờ tài liệu đó vi phạm bản quyền của bên thứ ba hoặc vi phạm các quy định pháp luật, đặc biệt là luật hình sự, và không có nghĩa vụ với người dùng về việc phải kiểm tra đánh giá các tài liệu đó có vi phạm hay không.

Ngoài các điều khoản nêu trên, B. Braun có quyền xóa các tài liệu của bạn sau khi một thời hạn hợp lý được xác định bởi B. Braun.

5. Bản quyền, li-xăng và nhãn hiệu thương mại

Thiết kế của My B. Braun cũng như nội dung từ ngữ, hình ảnh, đồ họa, bố cục, âm thanh, hình ảnh động, video và cơ sở dữ liệu chứa trong đó được bảo hộ theo bản quyền tương ứng và theo các qui định pháp luật khác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tất cả đều thuộc bản quyền của B. Braun trừ phi có tuyên bố khác của B. Braun.

Việc chúng tôi cung cấp dịch vụ trên My B. Braun cho người sử dụng không được hiểu là thể hiện rõ ràng hay ngầm định cấp phép hoặc trao bất kỳ bản quyền nào bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương hiệu hoặc các quyền được bảo hộ khác của B. Braun hoặc của bên thứ ba.

6. Sao lưu

Người dùng có trách nhiệm tự đảm bảo thường xuyên lưu lại dữ liệu và thông tin liên quan đối với mình để tránh mất mát, hỏng, thiệt hại và thay đổi, phù hợp với tầm quan trọng của dữ liệu và điều kiện kỹ thuật.

7. Điều khoản bảo mật

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc liên quan đến My B. Braun sẽ được coi là tài sản của B. Braun. Người sử dụng không được tiết lộ các thông tin đó cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của B. Braun.

Người truy cập đảm bảo tất cả thông tin mật nhận được từ các bên theo Thỏa thuận này hoặc liên quan đến Thỏa thuận này được bảo mật một cách nghiêm ngặt. Điều này sẽ không áp dụng đối với các thông tin đã được công khai theo cách thức hợp pháp hoặc được phép tiết lộ theo chấp thuận bằng văn bản của bên kia. Trong mọi trường hợp các nghĩa vụ của điều khoản bảo mật này vẫn giữ nguyên hiệu lực kể cả sau khi chấm dứt Hợp đồng này.

8. Bảo vệ dữ liệu; lưu trữ

B.Braun lưu các Điều khoản Sử dụng này cũng như các thông tin cá nhân, hồ sơ người dùng nhằm mục đích giao quyền liên hệ với người dùng cho đối tượng phù hợp trong tập đoàn và cung cấp thông tin định hướng cụ thể theo các nhóm mục tiêu. Thông tin khác về việc xử lý dữ liệu của người sử dụng được đề cập trong Chính sách Riêng tư của chúng tôi.

9. Trách nhiệm pháp lý

B. Braun luôn nỗ lực cố gắng để My B. Braun không bị gián đoạn và kết nối không có lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, điều này có thể không được đảm bảo tùy thuộc vào điều kiện của đường truyền Internet. Quyền truy cập của người sử dụng đôi khi có thể bị gián đoạn hoặc bị hạn chế cho mục đích sửa chữa, bảo trì hoặc cung cấp thêm dịch vụ mới. B. Braun cố gắng hạn chế tần suất và thời gian của mỗi lần gián đoạn hay hạn chế này.

Trách nhiệm của B. Braun đối với mọi thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng My B. Braun theo thỏa thuận này hoặc bất kỳ căn cứ pháp lý nào khác, cụ thể là nhưng không chỉ giới hạn,

  • về tính chính xác, rõ ràng, đầy đủ và thực tế về nội dung của trang web và các tài liệu được đưa lên My B. Braun
  • về việc sử dụng dữ liệu và tài liệu có sẵn trong My B. Braun
  • về việc không có virus trên toàn bộ My B. Braun

được loại trừ.

Giới hạn trách nhiệm này được áp dụng cho, nhưng không chỉ giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, thiệt hại mang tính hậu quả hay đặc biệt,  cụ thể như lợi ích hoặc lợi thế bị mất, kể cả do mất dữ liệu hoặc các gián đoạn khác xảy ra trong quá trình sử dụng các dịch vụ truy cập ở My B. Braun, do bị hạn chế tạm thời hoặc bị gián đoạn truy cập vào My B. Braun.

Các giới hạn trách nhiệm pháp lý trên không được áp dụng trong trường hợp lỗi cố ý có chủ tâm hoặc do sơ suất nghiêm trọng, bao gồm lỗi chủ tâm cố ý của đại diện của B. Braun hoặc đại lý được ủy nhiệm hoặc trong trường hợp chúng tôi vi phạm các nghĩa vụ chủ yếu của hợp đồng. Trong chừng mực B. Braun phải chịu trách nhiệm vì vi phạm nghĩa vụ chính yếu của hợp đồng, trách nhiệm bồi thường thiệt hại được giới hạn trong các thiệt hại có thể dự kiến trước, thường xảy ra. Trách nhiệm pháp lý do gây thiệt hại về thân thể, thương tích hoặc tổn hại liên quan đến sức khỏe áp dụng trách nhiệm pháp lý theo qui định trong Đạo luật về trách nhiệm sản phẩm của Đức.

10. Sửa đổi liên quan đến Điều khoản sử dụng

B. Braun bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng vào bất kỳ lúc nào và không cần nêu lý do. Việc sửa đổi sẽ được báo cho người sử dụng tại My B. Braun. Người sử dụng phải đồng ý với các sửa đổi Điều khoản sử dụng. Nếu người sử dụng không đồng ý với các sửa đổi, mỗi bên có quyền chấm dứt thỏa thuận liên quan với hiệu lực ngay lập tức. Vì lý do này, việc phản đối của người sử dụng phải được gửi bằng văn bản cho Tập đoàn B. Braun (mybbraun@bbraun.com). Trường hợp không có ý kiến phản đối hay chấp thuận Điều khoản sử dụng trong vòng 4 tuần sau khi thông báo, B. Braun có quyền chặn quyền truy cập vào My B. Braun.

Tuy nhiên, việc sửa đổi Điều khoản sử dụng sẽ không được thực hiện nếu hạn chế nội dung và phạm vi của dịch vụ tự nguyện của B. Braun hiện đang cung cấp đối với người sử dụng, điều mà gây ra bất lợi cho người sử dụng có liên quan, cũng như không được đưa vào các qui định về nghĩa vụ mới cho người sử dụng không có trong Điều khoản sử dụng ban đầu.

11. Thông tin liên lạc chi tiết

Công ty ban hành
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen, Germany

Địa chỉ thư tín:
34209 Melsungen
Tel.  +49-(0) 56 61-71-0
Fax  +49-(0) 56 61-71-45 67
E-Mail  info@bbraun.com, press@bbraun.com

Hội đồng Quản trị
Anna-Maria Braun, LL.M. (Chủ tịch)
Dr. Annette Beller
Dr. Meinrad Lugan
Caroll H. Neubauer, LL.M.
Dr. Joachim Schulz
Markus Strotmann 

Chủ tịch Ủy Ban Giám sát: Prof. Dr. Ludwig Georg Braun

Địa chỉ đăng ký: Melsungen, Đức
Tòa án: Fritzlar District Court HRB 11 000

Mã số thuế VAT: DE 113055856

Văn phòng xuất bản
B. Braun Melsungen AG
Phòng ban
Corporate Communications
Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen

Phone  +49 (0) 56 61 71-0
Fax  +49 (0) 56 61 71-35 69
Email info@bbraun.com, press@bbraun.com

12.   Quyền tài phán, lựa chọn luật áp dụng

Địa điểm duy nhất thực hiện quyền tài phán đối với tất cả các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng My B. Braun là Melsungen, Đức, trụ sở của Tập đoàn B. Braun. Luật duy nhất áp dụng là Luật của Cộng hòa Liên bang Đức.

13.   Các điều khoản cuối cùng

Bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc qui định nào trong Thỏa thuận này trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành toàn bộ hoặc một phần vì bất kỳ lý do nào, sẽ được coi là được thay thế bởi điều khoản, thỏa thuận có hiệu lực phản ánh sát nhất với điều khoản ban đầu. Điều khoản, thỏa thuận vô hiệu hoặc không thể thi hành đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của Thỏa thuận này.

Bạn có thể in tài liệu này bằng cách sử dụng chức năng in bình thường từ Internet của bạn (= trình duyệt: chủ yếu là “file” > “in”).

Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin cập nhật và chính xác cho người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về tính đầy đủ, thực tế và chính xác của thông tin. Trách nhiệm đối với thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp vô hình hoặc hữu hình được loại trừ. Việc sử dụng thông tin được thực hiện với rủi ro thuộc về người sử dụng, trừ khi thông tin không chính xác được ghi lại một cách cố ý hoặc do lỗi sơ suất nghiêm trọng.
3.4 Sử dụng dữ liệu truy cập, truy cập vào My B. Braun