Các điều khoản chung về mua hàng/dịch vụ

1. Điều khoản chung

Các điều kiện và điều khoản này là một phần không tách rời của Đơn hàng. Đơn hàng của B.Braun Việt Nam (BBVN) và các điều kiện, thay đổi khác nếu có phải được lập bằng văn bản. Nhà cung cấp sẽ ký, đóng dấu và gửi xác nhận Đơn hàng đến cho BBVN qua email hoặc fax trong thời hạn được ghi trên Đơn hàng, nếu không BBVN có quyền hủy Đơn hàng. Nếu chỉ có chào hàng và báo giá của Nhà cung cấp thì sẽ không có giá trị thanh toán. Bất kỳ điều khoản nào của nhà cung cấp sẽ chỉ trở thành một phần điều kiện của Đơn hàng sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của BBVN.

2. Đối tượng của hợp đồng

Chủng loại hàng hóa/dịch vụ, xuất xứ, mô tả chi tiết và số lượng, giá cả cũng như việc giao hàng phải được nêu rõ trong Đơn hàng. Nguyên vật liệu và hàng hóa được hiểu là hàng mới 100% nếu không có qui định khác được ghi rõ trong Đơn hàng. Nhà cung cấp phải thông báo cho BBVN bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào trong quá trình sản xuất/chế tạo/lắp ráp hàng hóa, và thời điểm giao hàng, và đều cần được chấp thuận của BBVN.  Nếu phát hiện hàng hóa hư hỏng hoặc sai khác so với yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu cụ thể qui định tại Đơn hàng, hàng hóa sẽ bị trả lại và mọi chi phí do Nhà cung cấp chịu.

3. Giá

Giá nêu trong Đơn hàng chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng và bất kỳ các loại thuế phí nào khác, trừ khi có qui định khác được nêu rõ trong Đơn hàng.

4. Thanh toán

Thanh toán, nếu không có quy định khác được ghi rõ ràng trong hợp đồng, sẽ được thực hiện trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng được chấp nhận, và nhận hóa đơn. Nhà cung cấp chỉ được bù trừ thanh toán với các khiếu nại đã được BBVN đồng ý giải quyết, hoặc theo luật quy định.

5. Giao hàng

Địa điểm giao hàng là địa chỉ của BBVN tại Cụm công nghiệp Thanh Oai trừ khi có thỏa thuận khác nêu rõ trong Đơn hàng. Tùy theo tính chất hàng hóa dịch vụ, chứng từ giao hàng sẽ gồm có:  Hoá đơn GTGT, phiếu đóng gói, phiếu giao hàng, vận đơn, chỉ dẫn an toàn hóa chất, chứng chỉ chất lượng, chứng nhận xuất xứ, báo cáo xác nhận dịch vụ, và các chứng từ khác nếu được qui định tại Đơn hàng. Hóa đơn và phiếu đóng gói phải ghi rõ số Đơn hàng, điều kiện giao hàng và xuất xứ hàng hóa. Trước ngày giao hàng ít nhất 03 ngày làm việc, nhà cung cấp phải gửi thông báo giao hàng tới BBVN. Hàng hóa phải được đóng gói theo tiêu chuẩn hàng công nghiệp và yêu cầu của BBVN về cách thức đóng gói được thông báo cho Nhà cung cấp theo từng thời điểm. Đối với hàng nguyên liệu theo tiêu chuẩn xuất khẩu: phải được đóng gói hai lớp bọc bằng chất dẻo theo đúng quy định GMP. Công việc lắp đặt nếu có sẽ được Bên bán thực hiện, trừ phi có qui định khác trong hợp đồng.

6. Phạt hợp đồng

Trường hợp BBVN không thanh toán đúng trong thời hạn qui định, BBVN đồng ý trả cho Nhà cung cấp một khoản phạt chậm thanh toán bằng 0.2% của giá trị trả chậm cho mỗi ngày trả chậm tính theo ngày làm việc, nhưng tổng số phạt không quá 5% của giá trị trả chậm. Khoản phạt này không áp dụng nếu việc trả chậm không phải do lỗi của BBVN.

Trường hợp Nhà cung cấp không giao hàng đúng thời hạn qui định hoặc trong thời gian giao hàng đã xác nhận với BBVN, Nhà cung cấp đồng ý trả cho BBVN một khoản phạt chậm hợp đồng bằng 0.2% của giá trị hàng giao chậm cho mỗi ngày giao chậm tính theo ngày làm việc nhưng tổng số phạt không quá 5% của giá trị giao chậm, ngoài ra phải bồi thường thiệt hại nếu có. Khoản phạt này không áp dụng nếu việc giao chậm không phải do lỗi của Nhà cung cấp. Việc ký nhận hàng để thể hiện đã thực hiện giao nhận không được coi là sự từ bỏ quyền yêu cầu tiền phạt hợp đồng, cũng như các khiếu nại về bồi thường thiệt hại cũng không bị ảnh hưởng.

7. Bảo mật

Mọi thông tin bằng văn bản do BBVN cung cấp theo hoặc liên quan đến Đơn hàng được coi là tài sản của BBVN. Nhà cung cấp có nghĩa vụ bảo mật mọi thông tin về kỹ thuật, khoa học công nghệ, và hoạt động kinh doanh hoặc các thông tin liên quan khác của BBVN ngay cả sau khi quan hệ hợp đồng giữa hai bên đã chấm dứt. Nhà cung cấp không được tiết lộ bất cứ thông tin nào cho bên thứ ba mà không được chấp thuận trước bằng văn bản của BBVN.

Nhà cung cấp không được giới thiệu về quan hệ kinh doanh với BBVN trong các thông tin quảng cáo giới thiệu của Nhà cung cấp trừ phi được đồng ý trước bằng văn bản của BBVN.

8. Trách nhiệm sản phẩm

Nhà cung cấp đảm bảo cho BBVN không phải bồi thường và không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các khiếu nại của bên thứ ba liên quan đến việc phân phối hoặc cung cấp các dich vụ của Nhà cung cấp, bao gồm cả các khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm hay bảo vệ môi trường hay vi phạm sở hữu công nghiệp nếu có. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục bao gồm cả thông báo công khai và thu hồi hàng.

9. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Các điều kiện điều khoản thương mại được thực hiện theo Incoterms hiện hành.

Các bên sẽ nỗ lực giải quyết các bất đồng nếu có một cách thiện chí, hợp tác và hiệu quả. Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này nếu không được giải quyết một cách thiện chí sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội, Việt Nam.

10. Điều khoản cuối cùng

Khi hai bên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với hợp đồng, công nợ đã được thanh toán dứt điểm và hai bên không có khiếu nại thì hợp đồng coi như là đã thanh lý.