Imprint

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

Được đăng bởi:

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam
Cụm Công nghiệp Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
Hà Nội
Việt Nam

Tel.  +84-24-3357 1616
Telefax: +84-24-3357 1414
E-Mail:  info_bpvn@bbraun.com

 

Ban Giám đốc 

Mr. Roman Kuebler (General Director)
Mr. Nguyen Viet Hung (Chief Financial Officer)
Mr. Torben Minko (Sales & Marketing Director)

 

Biên soạn bởi 

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam
Bộ phận Truyền thông
Cụm Công nghiệp Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
Hà Nội
Việt Nam

Tel.  +84-24-3357 1616
Telefax: +84-24-2257 1414
E-Mail:  info_bpvn@bbraun.com