Imprint

Được đăng bởi:

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam
Cụm Công nghiệp Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
Hà Nội
Việt Nam

Tel.  +84-24-3357 1616
Telefax: +84-24-3357 1414
E-Mail:  info_bpvn@bbraun.com

 

Ban Giám đốc 

Mr. Torben Minko (General Director)
Mr. Nguyen Viet Hung (Chief Financial Officer)

 

Biên soạn bởi 

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam
Bộ phận Truyền thông
Cụm Công nghiệp Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
Hà Nội
Việt Nam

Tel.  +84-24-3357 1616
Telefax: +84-24-2257 1414
E-Mail:  info_bpvn@bbraun.com