Lipofundin® MCT/LCT 10%

Nhũ dịch béo MCT/LCT

Nhũ dịch béo thế hệ mới dựa trên triglycerides chuỗi trung bình và chuỗi dài.