Sự bền vững tại Việt Nam

B. Braun tin rằng hoạt động kinh doanh một cách bền vững luôn bao gồm trách nhiệm đối với cộng đồng trong khu vực.

Cam kết của chúng tôi với tư cách công dân doanh nghiệp là thúc đẩy việc trao đổi kiến thức giữa nhân viên và cộng đồng chúng tôi phục vụ, giải quyết các vấn đề có tầm quan trọng xã hội, chăm sóc môi trường và giúp đỡ mọi người ở các khu vực hoạt động của chúng tôi, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên.

Chương trình Quốc tế "B. Braun vì Trẻ em "khuyến khích nhân viên trên toàn cầu tham gia vào các dự án xã hội với vài trò tình nguyện viên vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Tại Việt Nam, chúng tôi đặt niềm tin lớn vào chương trình B. Braun vì trẻ em và Cứu trợ thiên tai.