Tính bền vững tại B. Braun

Cam kết trở thành công dân doanh nghiệp của chúng tôi

Tính bền vững là nguyên tắc định hướng quan trọng cho các hoạt động doanh nghiệp của B. Braun. Bên cạnh trách nhiệm kinh tế mà chúng tôi theo đuổi bằng tăng trưởng lâu dài, chúng tôi còn có trách nhiệm xã hội và môi trường, điều này được thể hiện qua rất nhiều dự án.

Đối với chúng tôi, việc tạo ra các giá trị bền vững cho nhân viên, xã hội và môi trường là rất quan trọng. Là một "công dân xã hội" và công ty gia đình hoạt động toàn cầu, B. Braun hỗ trợ các khu vực, thúc đẩy mở rộng và trao đổi tri thức, và tạo ra các viễn cảnh - cho cả thế hệ hiện tại và tương lai.